(06) 1968 7881

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Pultoff Holland., tevens h.o.d.n.pultoff.nl gevestigd te Amersfoort,  Arnhemseweg 9F, KvK nr. : 32127957

Artikel1. Algemeen
1.1.  Onder ‘pultoff.nl’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de besloten vennootschap Pultoff      Holland B.V.
1.2.  De gebruiker van de algemene voorwaarden, zal als “de klant” of “u” worden aangeduid.
1.3.  Deze voorwaarden zijn integraal geplaatst op de webshop.
1.4. Een met pultoff.nl gesloten overeenkomst wordt ook wel aangeduid als “bestelling”.
1.5.  Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met pultoff.nl voor zover  daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4. zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien   pultoff.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.7.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen   van derden niet door pultoff.nl erkend.
1.8.  In het geval de algemene voorwaarden en een “overeenkomst” onderling tegenstrijdige clausules zouden  bevatten, prevaleert de “overeenkomst”.
1.9.  Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige  bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in  te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke  bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
1.10.  pultoff.nl is een handelsonderneming en niet de producent van de door haar geleverde goederen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door pultoff.nl.
2.2.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod. Een overeenkomst langs  elektronische weg komt pas tot stand, nadat u de algemene voorwaarden hebt gezien en al dan niet hebt  opgeslagen of geprint, waarbij is verklaard (middels een daartoe aangewezen bevestigingsknop of het  aanvinken van een bevestigingsvakje)daarvan kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.
2.3.  Indien de aanvaarding van een aanbod van pultoff.nl door de klant langs elektronische weg geschied, zal  pultoff.nl u de totstandkoming van de overeenkomst onverwijld bevestiging op het door de klant  opgegeven-mailadres.
2.5. Feitelijke uitvoering door pultoff.nl of een door pultoff.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke  bevestiging van het aanbod.
2.6.  Indien niet binnen 8 dagen, schriftelijk of per e-mail, de juistheid van de inhoud van deze bevestiging wordt  betwist, zijn pultoff.nl en de klant hieraan gebonden.
2.7.  Aanbiedingen van pultoff.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.8.  Pultoff.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de  aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.9.  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
2.10.  Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in artikel 7:45 Burgerlijk Wetboek. U heeft  zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen en/of  diensten voldoen en pultoff.nl van het tegendeel in kennis te stellen dan wel uw bestelling te  retourneren,  in welk geval de overeenkomst alsnog wordt geacht te zijn ontbonden. Na afloop van deze termijn komt de  koop automatisch definitief tot stand en wordt u eigenaar van het/de artikel(en).
2.11.  Het in artikel 2.10 gestelde geldt uitdrukkelijk niet voor producten als bedoeld in artikel 7:46d lid 4b sub 2, 3  en 4 Burgerlijk Wetboek, waarvan de verpakking (tubes, flessen, flacons, strips of anderszins) is of dient te  worden verbroken, alsook producten gefabriceerd op verzoek en volgens specificaties van de klant,  producten die persoonlijk van aard zijn en/of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of (snel)  kunnen bederven of verouderen(na opening van de verpakking).
2.12.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden,  deelt pultoff.nl dit gemotiveerd mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1.  Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven in Euro’s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting(BTW).
3.2.  pultoff.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen  plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3.  Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument  het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4.  pultoff.nl is niet gebonden aan haar aanbod of prijsstelling, indien sprake is van kennelijke verschrijvingen,  druk-, zet-, kleur- of programmeer fouten in haar magazines, mailings of op de website.
Artikel4. Aflevering
4.1.  Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze ten spoedigste na ontvangst van de bestelling én  betaling verzonden.
 Voor verzenden van bestelde zaken kan pultoff.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van  bestelde zaken vindt plaats op het bij pultoff.nl bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en  afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2.  De klant dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de klant gronden  voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3.  Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,     noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.
4.4.  Aan de leveringsplicht van pultoff.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door pultoff.nl  geleverde zaken één keer aan de klant op het door hem aangegeven adres zijn aangeboden. Bij bezorging  aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs  van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5.  Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van  beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant.
4.6.  Voor bestellingen binnen Nederland en België tot € 100,00 berekent pultoff.nl € 7.95 verzendkosten.  Bestellingen boven de € 100,00 zijn zonder verzendkosten.
 Verzendkosten voor bestellingen buiten Nederland zijn afhankelijk van de aanvraag.
4.7.  Zodra het pakket verzonden is verzendt pultoff.nl aan de klant een ‘verzendbevestiging’ op het door de klant  aangegeven e-mailadres. Indien het bestelde product niet meer te leveren is, of niet binnen de levertermijn  te leveren is, neemt pultoff.nl contact op met de klant. Wanneer de bestelling zonder opgaaf van redenen  van de zijde vanpultoff.nl niet binnen vier dagen na ontvangst van de verzendbevestiging is afgeleverd, dient  de klant pultoff.nl onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.
4.8.  Indien u verhuisd bent en dit niet schriftelijk aan pultoff.nl heeft kenbaar gemaakt, dan geldt aflevering aan  het ten tijde van het plaatsen van de bestelling bij pultoff.nl bekende adres als een geldige levering.
4.9.  Pultoff.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden als gevolg van het niet tijdig  doorgeven van een gewijzigd adres. Eventuele ten gevolge hiervan ontstane extra of aanvullende bezorg-,  vervoers- of retourkosten komen voor uw rekening.
Artikel5. Levertijd
5.1.  Een door pultoff.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst  na ontvangst van de..